استان

شاسی

گیربکس

وضعیت بدنه

سوخت

رنگ

آگهی سبز

1365، undefined، پارس

تهران

این برگه جهت تست می باشد!

کارکرد 20000 کیلومتر 250 تومان

استان

شاسی

گیربکس

وضعیت بدنه

سوخت

رنگ


motorbycickle>